top of page

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ

ครูโรจน์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย

หัวข้อ "วิจิตรภาษา ลีลาสำเนียง" ในงาน

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ภาพจาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

bottom of page