ปัจจุบันครูโรจน์  รับสอนในแบบตัวต่อตัว มีทั้งเด็ก

และผู้ใหญ่  หญิงและชาย ศิลปิน ดารา นักร้อง

นักแสดง นักพูด พิธีกร  ที่ KruRodj Vocal

Studio  หรือ KRVS เป็นโฮมสตูดิโอ และรับ

ปรึกษาปัญหาด้านการใช้เสียง ฟื้นฟู สภาพเสียง

ที่ชำรุด  ทั้งนักร้อง และผู้ป่วยเสียงทั่วไป

ด้วยหลักสูตร

PROVOX4 by KruRodj
A Complete Program For Pro Singer

เป็นหลักสูตร และแนวทางการพัฒนา  เทคนิค

การใช้เสียง และร้องเพลง  สัญชาติไทย 

โดย ครูโรจน์ ที่รวบรวมความรู้ที่ได้เรียนมา

ทั้งหมด ตลอด 30 กว่าปี  แบ่งเป็น 4 สาขา

401  Building Confidence ​

        (Vocal Technique) (All in good time)

402  Style & Interpretation 

        (Time to Sing)

403  Acceptance (Attitude...??)

404  Go The Pro... (Being Professional)

401  Building Confidence ​

(Vocal Technique) (All in good time)

ว่าด้วยเรื่องของเทคนิคการใช้เสียงด้วยหลักการ  

The Speech Production เตรียมความพร้อม

ของเสียงเพื่อความสำเร็จของนักร้องตั้งแต่มือ

สมัครเล่นจนถึงมืออาชีพ ไม่ว่าจะมีพื้นฐาน หรือ

ไม่มี ให้ได้เรียนรู้การพัฒนาเสียงในแต่ละขั้นตอน

ต้องทำอย่างไร เน้นหนักที่ "วิธีการใช้เสียง"

เป็นอันดับแรก แก้ไขปัญหา

ร้องเพลงเพี้ยน, ขึ้นเสียงสูงไม่ได้, ลงเสียงต่ำไม่ถึง
เสียงเบา ไม่มีเพาเวอร์, ลากเสียงยาวๆแล้วลมหมด
ลูกคอไม่มี, Dynamic ไม่ชัดเจน, เสียงสั่น

ควบคุมเสียงไม่ได้, พร่า มัว, เสียงขึ้นจมูก บี้ แบนๆ

เพื่อสร้างความมั่นใจ นำไปสู่การหาเอกลักษณ์และ

ตัวตนที่แท้จริง เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการใช้เสียง

เบื้องต้นจนถึงระดับสูง
 

ขั้นตอนการพัฒนาจะเริ่มจากทำความเข้าใจในเสียง

ของตัวเราเองว่า ณ ปัจจุบันมีศักยภาพ และทักษะ

การใช้เสียงมากน้อยขนาดไหน จากนั้นปรับการ-

ทำงานของกล้ามเนื้อสายเสียงและลม ให้มีสมดุล

ที่ถูกต้องเพื่อความสบาย ลดอาการเกร็ง ตัดการ

รบกวนของกล้ามเนื้อที่ไม่เกี่ยวข้อง สร้างความจำ

ที่ถูกต้องให้กล้ามเนื้อเสียง เพื่อความเหมาะสม

และสอดคล้องกับเพลงในแต่ละประเภท เพื่อไม่

ทำให้การเลือกเพลงที่ร้อง เป็นอุปสรรคที่อาจ

บดบังเอกลักษณ์ที่แท้จริงของเรา

ผลที่ได้รับ

 • เพิ่มความมั่นใจในการใช้เสียงต่อหน้าผู้ชม

 • นักเรียนจะเข้าใจถึงที่มาของเสียง และรู้ถึง
  ปัญหาของเสียงที่เกิดขึ้นกับการร้อง 

 • ได้เทคนิคการใช้เสียงระดับมืออาชีพ

 • ปัญหาที่เป็นอุปสรรคกับการร้องเพลง จะ
  ค่อยๆลด และหายไป

 • นักเรียนจะได้เสียงที่แข็งแรง มีพลัง และ
  สามารถควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาในการ
  ร้องเพลง

 • สามารถควบคุมเสียงไม่ให้แกว่ง ไม่ให้
  เพี้ยนต่ำหรือสูง

 • ควบคุมความนิ่งของเสียงร้องในเพลงเร็ว
  ลดอาการเสียงสั่นเมื่อต้องเต้นไปพร้อมกับร้อง

 • นักเรียนจะได้รู้ถึงศักยภาพ ความสามารถ และ
  ตัวตนที่แท้จริงของเสียงของตัวเองว่า
  ณ ปัจจุบันมีมากน้อยขนาดไหน เพื่อเป็น
  แนวทางในการเลือกสไตล์เพลงที่ใช้แสดง

 • นักเรียนจะเห็นพัฒนาการของตัวเอง และ
  สามารถตอบได้ว่า ช่วงเสียงที่เหมาะที่สุด
  ของตัวเองอยู่ระหว่างโน้ตไหนถึงโน้ตไหน

 • นักเรียนจะได้สนุกกับการได้ขยายช่วงเสียง
  ของตัวเองให้กว้างมากขึ้น เพื่อรองรับแนวเพลง
  ที่อาจถูกสั่งให้เป็นโจษก์ในการร้อง

 • นักเรียนจะรู้ถึงความจริงที่ว่า ร้องเพลง สามารถ
  ฝึกฝนให้เก่งได้เพียงแค่มีใจรัก มีระเบียบวินัย
  ต่อตัวเองด้วยการหมั่นฝึกฝนผ่านขบวนการ
  และเทคนิคที่ดีและที่สำคัญอยู่ภายใต้ครูผู้สอน
  ที่รู้แท้ รู้จริง แบบครูมืออาชีพ

402  Style & Interpretation 

(Time to Sing)

ว่าด้วยเรื่องร้องเพลง (It's time to sing)
ความสามารถในการร้องเพลงให้เพราะและถูกวิธี

เป็นที่ประทับใจของผู้ฟังคือจุดหมายปลายทาง

ของการเรียน The Provox 4 เน้นความจำเป็น

ที่สำคัญสำหรับนักร้อง นั่นคือแนะแนวทางการ

เลือกร้องเพลงให้สอดคล้อง กับระดับอายุและ

ทักษะการใช้เสียงของนักเรียน ณ เวลานั้น

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง การเลียนแบบเสียงของ

นักร้องต้นฉบับแบบผิดๆ โดยขาดความเข้าใจ

หรือเลือกร้องเพลง เพียงแค่ตามกระแสนิยม

โดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถที่แท้จริง และ

เหมาะสมกับวัย โดยให้ความสำคัญกับทุกแนว

เพลงที่มีอยู่ และแนวเพลงที่เปลี่ยนไปตามยุค

ตามเวลา สิ่งที่จำเป็นในขั้นตอนนี้ คือการให้ความ

สำคัญกับทุกๆรายละเอียดของเพลงในแต่ละ

แนวเพลงไม่ว่าจะเป็นแนว สตริง ป๊อป ร็อค ลูกทุ่ง

ละครเวที R & B ลูกกรุง ฯ 

 • เน้นหนักที่การแบ่งวรรคหายใจ

 • การลงน้ำหนักในแต่ละคำ

 • Dynamic หนัก เบา 

 • การเอื้อน การไถคำในแต่ละแนวเพลง 

 • Run & Riff

 • สัดส่วนของการร้อง ( คำสั้น คำยาว ) 

 • สมาธิ และการแสดงออกอารมณ์เพลงใน
  แต่ละแนวที่แตกต่างกัน

 • ลักษณะที่โดดเด่น ความแตกต่างและ
  ความเหมือนของแต่ละแนวเพลง 

 • การเลือกเพลงให้เหมาะสมกับตัวเอง

 • การเลียนแบบอย่างถูกวิธีเพื่อใช้เป็น
  แนวทางการหาเอกลักษณ์....

 • ความกล้าที่จะ Create สไตล์และการร้องที่
  เป็นตัวตนของเราโดยให้สอดคล้องกับ
  Vocal Technique ที่ถูกต้องและไม่เป็น
  อันตรายกับเสียง

 • ฝึกร้องเพลงในแต่ละสไตล์ที่แตกต่างกัน

 • ฝึกทักษะการฟังเพลงและเก็บรายละเอียด
  ของเพลงแบบคำต่อคำประโยคต่อประโยค

 • สร้างอารมณ์ของบทเพลงด้วยการตีความเพื่อดึง จินตนาการและความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวตนออกมา

 • สะสมจำนวนเพลงที่ร้องให้ได้มากที่สุด

403  Acceptance (Attitude...??

Attitude Mentality Adjustment
ให้ความสำคัญกับการปรับทัศนะคติของการเป็น

นักร้องที่ดีว่าควรทำตัวอย่างไร ด้วยกาววางระเบียบ

ปฏิบัติกับตัวเองและผู้อื่น การสร้างวินัยให้กับตัวเอง

การยอมรับกับหลักการเบื้องต้นของคนร้องเพลงว่า

การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีคือหนทาง

ก้าวสู่ความสำเร็จในสาขาอาชีพนี้ บทเรียนและการ

ฝึกฝนที่ไม่มีในห้องเรียน การออกไปพบเจอกับ

สถานการณ์จริงของการเป็นนักร้อง ไม่ว่าจะเป็น

การร้องในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน สถานที่ที่มี

ความแตกต่างกัน โจทก์แนวเพลงที่เปลี่ยนไป

จำนวนเพลง และช่วงเวลาของการแสดง

ที่ยาวนานขึ้น

 

การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิด

มาก่อน การทำงานในห้องบันทึกเสียง การร้องเพลง

กับวงดนตรี ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

การปรับสภาพร่างกายและการเตรียมความพร้อม

ในขณะที่ป่วย แต่ยังคงต้องแสดง...และอีกหลาย

ปัจจัยของการเป็นนักร้องตัวจริง ว่าต้องพบเจอ

อะไรบ้าง

404  Go The Pro... 

(Being Professional)

ขั้นตอนสุดท้ายของการมุ่งหน้าสู่ความเป็นมืออาชีพ

คือการนำความรู้ทุกศาสตร์ที่ได้เรียนมา หรือ

ประสบการณ์ที่ได้มาจากการบอกเล่าจากนักร้อง

รุ่นพี่นำมาประยุกต์ และปฏิบัติเพื่อเป็นการค้นหา

ตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่

เปิดกว้างสำหรับผู้เรียน เพื่อให้ได้ค้นหาตัวตน

ที่แท้จริง ซึ่งบางครั้งอาจนำมาซึ่งความผิดพลาด

หรือความถูกต้อง ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทาง

ในอนาคต แต่ถ้าเมื่อใดที่เป็นแบบอย่างที่ผิด

หรือประสบการณ์ที่ผิด ผู้เรียนต้องสามารถรู้และ

รีบปรับตัวเข้าสู่วิธีการที่ถูกต้อง

 • Instagram
 • Facebook

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

KruRodj Vocal Studio

49/531 ถ.นวมินทร์ 26 แยก 4

คลองกุ่ม  บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Tel.081-822-7711

krurodjprovox4@gmail.com