top of page

Provox 4: WorkShop 2019

ทีมครู Provox 4 Advanced Teacher

WorkShop 2019 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์   

การสอน ปัญหาที่พบจากการสอน

นักเรียนในรูปแบบต่างๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 9

และอังคารที่ 10 กันยายน 2562   

ณ สามมุขรีสอร์ต บางแสน จ.ชลบุรี

(เอื้อเฟื้อสถานที่โดย พญ.นพวรรณ กิติวัฒน์)

bottom of page